English  
Home
About ACPAA Laws & Regulations Member WIPO Observer Activities IP News FICPI China Annual Report Links Contact Us
You are here: >>About ACPAA>> ACPAA Secretariat
ACPAA Secretariat

Secretary General
Li Jianrong

Members Management Department
Wang Yun, He Xiaolan, Zhang Wei, Feng Siyu

Education and Training Department
 LI Hailing, Su Lin, Liang Jindi, Zhao Xiaofeng, Zhu Jiang, Yu Pei

International and Academic Exchanges Department
Cao Lingling, HE Tao, Zhang Wenmei, Hong Fang

Administration Department
Cui Shengyue, Zhao Liming, Mei Lin, Wang Xin, Kang Jun

 
About ACPAA
All China Patent Agents Association